1. ابراهیم ایزدی دربندی , اسماعیل ابراهیمی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز گیاهان زراعی در شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 2. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز مزارع زعفران و باغات انگور، انار و پسته شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 3. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , رضا توکل افشاری , تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 4. ارش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی کارایی اختلاط چند علف کش باریک برگ کش با علفکش پیریدیت در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 5. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 6. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد حیدریان , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر بقایای زعفران در خاک هایی با سنین مختلف کشت زعفران بر سبز شدن و رشد چهار علف هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 7. ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر سرنوشت علفکشها و ماندگاری آنها در بوم نظام های کشاورزی، علم و مدیریت , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
 8. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
 9. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. ابراهیم ایزدی دربندی , گیاهان هرز و مهاجم در فضاهای سبز و مناطق صنعتی، شناخت و مدیریت , همایش تخصصی مدیریت فضای سبز , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
 11. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی اثر مواد افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز) Amaranthus retroflexus (، سلمه تره ) Chenopodium album ( و سوروف ) Echinochloa crus galli , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 12. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 13. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 14. مهدی بگه پورامرائی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین برمک , ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L. , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 15. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 16. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 17. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 18. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 19. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 20. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 21. مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , پروین پرنده افشار , بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 22. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 23. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 24. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ , اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 25. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 26. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 27. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 28. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 29. فاطمه قاسم پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 30. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 31. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 32. ابراهیم ایزدی دربندی , سحر منصوریان , محمدحسن راشدمحصل , همایون کانونی , نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 33. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 34. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف کش نیکو سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 35. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 36. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 37. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 38. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 39. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 40. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 41. ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه اذریان , مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 42. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 43. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 44. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 45. ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 46. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 47. عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 48. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 49. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 50. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 51. ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه دهقان بنادکی , نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 52. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 53. فرشته آهنگرانی فراهانی , مهدی راستگو , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 55. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید برزوئی , بررسی تحمل ارقام و لاین های گندم و جو به بقایای علف کش ایمزتاپیر (پرسوییت) در خاک , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 56. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 57. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو , اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 58. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 59. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی کارایی مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 60. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی روش های خاکورزی در تاریکی و روشنایی بر مدیریت علف های هرز نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 61. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 62. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 63. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 64. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل لوبیا، نخود و عدس به بقایای علف کش توتال (سولفوسولفورون+متسولفورون)در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 65. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 66. ابراهیم ایزدی دربندی , فرشته آهنگرانی فراهانی , مریم سمائی , مریم غلامشاهی , تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش ریم سولفورون (تیتوس) بر رشد و گره زایی در ارقام مختلف نخود , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 67. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , لیلا اکرم , بررسی تاثیر علفکش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L. ) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 68. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 69. لیلا اکرم , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 70. لیلا اکرم , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 71. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی , بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 72. حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه کردی , ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 73. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمید رضا اصغری , علی انصوری , تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) , نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
 74. قدریه محمودی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , معصومه دهقان بنادکی , بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 75. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 76. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 77. مجید حیدری , عباس عباسیان , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 78. هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , در سطوح مختلف خشکی و دما (Sesamum indicum) بررسی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپهای کنجد , دومین کنفرانس ملی فیژیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 79. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , هادی زرقانی , متین حقیقی خواه , به تنش خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی ( sesamum indicum) ارزیابی تحمل توده های بومی و ارقام اصلاح شده کنجد , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 80. ریحانه پژوهشگر , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , نازنین محبی , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 81. نازنین محبی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , ریحانه پژوهشگر , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 82. سلمان شوشتریان , اعظم قهرمانلو , ابراهیم ایزدی دربندی , مرتضی علیرضائی نقندر , اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L) , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 83. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 84. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مقایسه حساسیت نخود، لوبیا و عدس با سایرگیاهان زراعی به بقایای آترازین در خاک , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 85. ریحانه عسگرپور , پرویز رضوانی مقدم , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 86. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , تاثیر تنش شوری بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 87. مهدی محمدیان , هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , عبدالجلیل یانق , تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 88. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 89. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 90. نجمه نساری , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 91. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی درگیاه خاکشیر( Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 92. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , روح اله حسن بیگی , بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 93. مریم السادات یوسف ثانی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سمیه نظامی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 94. سمیه نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , فاطمه کیخاآخر , مریم السادات یوسف ثانی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 95. فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی , اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 96. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۹
 97. ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۹
 98. سید رضا موسوی سروینه باغی , محمدحسن راشدمحصل , سید علیرضا بهشتی , محمد بازوبندی , ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم و تاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 99. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 100. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴