Persian Papers in Conference
 1. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد حیدریان , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر بقایای زعفران در خاک هایی با سنین مختلف کشت زعفران بر سبز شدن و رشد چهار علف هرز جوموشی، خاکشیر، سلمه تره و سوروف , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 2. ابراهیم ایزدی دربندی , اسماعیل ابراهیمی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز گیاهان زراعی در شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 3. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , شناسایی فلور علفهای هرز مزارع زعفران و باغات انگور، انار و پسته شهرستان بردسکن , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 4. اسماعیل ابراهیمی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , رضا توکل افشاری , تاثیر زمان و عمق دفن بر شکست خواب و جوانه زنی بذور سس درختی (Cuscuta monogyna Vahl.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 5. ارش مقصودی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی کارایی اختلاط چند علف کش باریک برگ کش با علفکش پیریدیت در کنترل علف های هرز نخود (Cicer arietinum L.) , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 6. الناز مولایی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بررسی امکان استفاده از مواد افزودنی در بهینه سازی مصرف علف کش های پیریدات و ایمازتاپیر به منظور کنترل علفهای هرز نخود (Ciecer arietinum L. ) , هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
 7. ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر سرنوشت علفکشها و ماندگاری آنها در بوم نظام های کشاورزی، علم و مدیریت , هفتمین همایش علوم علف های هرز , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
 8. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
 9. مجتبی اردمه , امیر لکزیان , اکرم حلاج نیا , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 10. ابراهیم ایزدی دربندی , گیاهان هرز و مهاجم در فضاهای سبز و مناطق صنعتی، شناخت و مدیریت , همایش تخصصی مدیریت فضای سبز , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
 11. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 12. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی اثر مواد افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون در کنترل تاج خروس ریشه قرمز) Amaranthus retroflexus (، سلمه تره ) Chenopodium album ( و سوروف ) Echinochloa crus galli , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 13. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر شوری آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش گلایفوسیت در کنترل سلمه تره ( Chenopodium album L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 14. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیمانذه علف کش های سولفوسولفورون و مت سولفورن متیل+سولفوسولفورون درخاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود) Cicer arietinum L. ) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 15. مهدی بگه پورامرائی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین برمک , ارزیابی تأثیر برخی علفکشها بر رشد و عملکرد زیره سبز) (Cuminum cyminum L. , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 16. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 17. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 18. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , نقش مدیریت کاربرد نیتروژن در گندم (Triticum aestivum L.) دربهینه سازی مصرف علف¬کش سولفوسولفورون (آپیروس) , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 19. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله ای , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 20. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , افزایش کارایی برخی از علف کش های پس رویشی چغندرقند (.Beta vulgaris L) و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی محصول و کنترل علف های هرز , ششمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 21. مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , پروین پرنده افشار , بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera L.) شهرستان کرمان , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
 22. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 23. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 24. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی واکنش علف جارو (Kochia scoparia L.) به علف‌کش گلایفوسیت در سطوح مختلف شوری خاک‌ , اولین کنگره ملی سلامت غذا تولید تبدیل و مصرف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 25. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه گیاه (Plantago spp.) دارویی بارهنگ , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 26. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , کاربزد حسگز اّی سیستی در تطخیص باقیها ذً سو مَ در ه اَد غذایی , ا لٍیی ک گٌز هلی سلاهت غذا: ت لَیذ، تبذیل، هصزف , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
 27. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه برخی علفهای هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 28. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی اثر شوری آب بر کارایی علفکش گلایفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 29. فاطمه قاسم پور , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر کود نیتروژن در تراکمهای مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط مختلف مدیریتی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 30. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 31. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات باقیمانده فورام و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 32. ابراهیم ایزدی دربندی , سحر منصوریان , محمدحسن راشدمحصل , همایون کانونی , نقشه پراکنش مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 33. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تاثیر باقیمانده علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد، گره زایی ژنوتیپ های نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 34. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف کش نیکو سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 35. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی حساسیت کلزا به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 36. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , امکان سنجی پالایش علفکش متری بیوزین در خاک با کاربرد کودهای آلی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 37. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 38. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 39. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کود های آلی و زیستی بر ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک با استفاده از دستگاه GC , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 40. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , حسین ثابت زنگنه , ارزیابی تاثیر کاربرد مویان های مختلف در کارایی علف کش توتال (Metsulfuron metyl+ sulfosulfuron) در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 41. ابراهیم ایزدی دربندی , نجمه نساری , فرزانه اذریان , مطالعه و بررسی کارایی علف کش توفوردی آ+ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تحت تاثیر محتوی کربنات کلسیم (Caco3) آب , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 42. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , تاثیر سختی آب سمپاشی بر کارایی علف‎کش سینوسولفورون در کنترل علف‎های‎هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 43. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 44. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (L. Chenopodium album) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 45. ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی خسارت بادبردگی شبیه سازی شده علف کش های گلیفوست و توفوردی+ ام سی پی آ در نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 46. روح اله آفریکان , قربانعلی اسدی , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , ارزیابی عملکرد و اجزا ی عملکرد لوبیا تحت شرایط مختلف تهیه بستر بذر و دزهای مختلف علف کش تریفلورالین , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 47. عباس عباسیان , محمد حسن راشد محصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 48. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی تاثیر بقایای برخی از علف کش های ذرت در خاک بر رشد گیاهان زراعی در شرایط \'گلخانه , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 49. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای علفکش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 50. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , طراحی سیستم کم نهاده در گندم با استفاده از مدیریت کوددهی , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 51. ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه دهقان بنادکی , نقش مدیریت کاربرد کود و اصلاح روشهای کاشت در عملکرد گندم زمستانه , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 52. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , ارزیابی اثرات کاربرد کودهای ارگانیک مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L.) , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
 53. فرشته آهنگرانی فراهانی , مهدی راستگو , علی قنبری , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علفکش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد ذرت , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 54. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 55. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 56. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید برزوئی , بررسی تحمل ارقام و لاین های گندم و جو به بقایای علف کش ایمزتاپیر (پرسوییت) در خاک , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 57. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , پیش بینی ناپذیری و مخاطرات زیست محیطی احتمالی ذرات نانو , اولین همایش ملی استاندارد و ایمنی در فن آوری نانو , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۰۴
 58. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 59. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی روش های خاکورزی در تاریکی و روشنایی بر مدیریت علف های هرز نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 60. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی مقادیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های هرز عدس (Lens culinaris Medik.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 61. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تحمل لوبیا، نخود و عدس به بقایای علف کش توتال (سولفوسولفورون+متسولفورون)در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 62. مجید حیدری , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , عباس عباسیان , ارزیابی روش های خاکورزی در روز و شب بر مدیریت علفهای هرز عدس (Lens culinaris medick.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 63. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , ارزیابی کارایی مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر مدیریت علف های نخود (Cicer arientinum L.) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 64. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی احتمال خسارنت باقیمانده علف کش آپیروس (سولفوسولفوران) در خاک بر لوبیا، نخود ، عدس و برخی گیاهان زراعی , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 65. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (شوالیه) در خاک , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 66. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , لیلا اکرم , بررسی تاثیر علفکش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L. ) , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 67. ابراهیم ایزدی دربندی , فرشته آهنگرانی فراهانی , مریم سمائی , مریم غلامشاهی , تاثیر بقایای شبیه سازی شده علف کش ریم سولفورون (تیتوس) بر رشد و گره زایی در ارقام مختلف نخود , چهارمین همایش ملی حبوبات , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۹
 68. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حوریه نصیرلی , بررسی تجزیه بیولوژیکی علف کش متری بیوزین در خاک , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 69. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مویان سیتوگیت و روغن کرچک در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor Ritz.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 70. لیلا اکرم , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 71. لیلا اکرم , محمد حسن راشد محصل , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 72. حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , معصومه کردی , ارزابی تحمل خربزه(Cocomis melo L.) و هندوانه (Citrolus lanattus )به علف کش های متری بیوزین و هالوکسی فوپ-آر- متیل استر , چهارمین همایش علوم علف های هرز ایرا , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 73. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمید رضا اصغری , علی انصوری , تاثیر باکتریهای محرک رشد و کودهای آلیبر محتوی نسبی آب(RWC) و کلروفیل برگ گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum) , نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۲۴
 74. قدریه محمودی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , معصومه دهقان بنادکی , بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
 75. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 76. معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 77. مجید حیدری , عباس عباسیان , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش در ژنوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و تحمل به یخ زدگی , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 78. هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , در سطوح مختلف خشکی و دما (Sesamum indicum) بررسی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپهای کنجد , دومین کنفرانس ملی فیژیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 79. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , هادی زرقانی , متین حقیقی خواه , به تنش خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی ( sesamum indicum) ارزیابی تحمل توده های بومی و ارقام اصلاح شده کنجد , دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۸
 80. ریحانه پژوهشگر , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , نازنین محبی , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 81. نازنین محبی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , ریحانه پژوهشگر , سلمان شوشتریان , ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 82. سلمان شوشتریان , اعظم قهرمانلو , ابراهیم ایزدی دربندی , مرتضی علیرضائی نقندر , اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L) , همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۱۱
 83. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 84. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مقایسه حساسیت نخود، لوبیا و عدس با سایرگیاهان زراعی به بقایای آترازین در خاک , سومین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
 85. ریحانه عسگرپور , پرویز رضوانی مقدم , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان , همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۹
 86. عبدالجلیل یانق , ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , تاثیر تنش شوری بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 87. مهدی محمدیان , هادی زرقانی , ابراهیم ایزدی دربندی , عبدالجلیل یانق , تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد , اولین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۴
 88. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 89. ابراهیم ایزدی دربندی , مجید حیدری , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 90. نجمه نساری , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 91. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی درگیاه خاکشیر( Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 92. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , روح اله حسن بیگی , بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 93. مریم السادات یوسف ثانی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سمیه نظامی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 94. سمیه نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , فاطمه کیخاآخر , مریم السادات یوسف ثانی , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 95. فاطمه کیخاآخر , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , سیدمحمد جوادموسوی , مریم السادات یوسف ثانی , سمیه نظامی , اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده , اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۰۸
 96. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر فواصل آبیاری و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس و ذرت , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۰۹
 97. ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۹
 98. سید رضا موسوی سروینه باغی , محمدحسن راشدمحصل , سید علیرضا بهشتی , محمد بازوبندی , ابراهیم ایزدی دربندی , محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم و تاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 99. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ , دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 100. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی , هفدمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۱۴
Papers in Conference
 1. Arash Maghsudi , Ebrahim Izadi Darbandi , elnaz molaie , THE EVALUATION OF BALANGU (LALLEMANTIA ROYLEANA BENTH.) GROWTH AND YIELD INTERCROPPING WITH CHICKPEA (CICER ARIETINUM L.) , 6thNational Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 2. Sahar Mansourian , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Mehdi Rastgoo , همایون کانونی , COMPARISION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) AND LOGISTIC REGRESSION AS POTENTIAL MODELS FOR PREDICTING WEED POPULATIONS IN DRYLAND WINTER WHEAT FIELDS IN KURDISTAN PROVINCE, IRAN. , The Westin - Edmonon, Alberta 69thAnnual Meeting November 23rd to 26th, 2015 / 69e Réunion annuelle 23 au 26 novembre 2015 , 2015-11-23
 3. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , بررسی تاثیر تنش شوری وو خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد چاودار , ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2015-09-01
 4. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , EFFECT OF SALINITY AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION CHARACTERISTICS OF PURSLANE (PORTULACA OLERACEA L.) , 4th National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-12
 5. Hadi Mehdikhani , Ebrahim Izadi Darbandi , SALINITY EFFECT ON MORPHOPHYSIOLOGICAL TRAITS OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLLIUM L.) , 4th National Congress on Medicinal Plants , 2015-05-12
 6. maryam janalizade ghazvini , Ahmad Nezami , Ebrahim Izadi Darbandi , Mahdi Parsa , EVALUATION OF COLD TOLERANCE IN LANCELOT PLANTAIN (PLANTAGO LANCEOLATA L.) UNDER CONTROLLED CONDITIONS , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 7. fatemeh fakhrerad , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25
 8. Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , fatemeh fakhrerad , Investigation of metribuzin degradation in soil and the effect of organic manure amendment on its half life , ششمین کنگره بین المللی علفهای هرز , 2012-06-17
 9. Ebrahim Izadi Darbandi , Evaluation of Soil Texture and Organic Matter on Atrazine , Tropentag 2009 International Research on Food Security, Natural , 2009-10-06
 10. Ebrahim Izadi Darbandi , Effect of Soil Texture and Temperature on Atrazine , 5th Meeting International Weed Science Congress , 2008-06-23
 11. Ebrahim Izadi Darbandi , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , Use of growth indices on the mechanisms of competition between barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) with dry bean (Phaseolus vulgaris , 21th Asian pacific weed science society(APWSS) conference , 2007-10-02
 12. محمد اصغری پور چمن , محمد حسن راشد محصل , مجید رستمی , Ebrahim Izadi Darbandi , The allelopathic potential of saffron(Crocus sativus L.) on following crop in rotation , 2th international symposium of saffron biology and technology , 2006-10-28
Persian Papers in Journal

 1. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد احمدیان , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵, صفحه ۲۱۹-۲۳۶
 2. ابراهیم ایزدی دربندی , مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی , بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۵۹-۶۹
 3. محمد باقر عالی زاده اولی کندی , حسن مکاریان , علی عبادی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد غلامی , اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کلاله و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی اردبیل , علوم زراعی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۱۶-۲۹
 4. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۵۴۸-۵۵۷
 5. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم جانعلی زاده قزوینی , روح اله حسن بیگی , ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۲۷-۶۳۹
 6. ابراهیم ایزدی دربندی , رحیم بخش محمدنژادلجی , بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth) , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۱۵
 7. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۷۹-۹۶
 8. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳۱-۲۴۳
 9. اکبر علی وردی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵۶-۳۶۱
 10. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۶۱-۷۳
 11. مجید عنابستانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , میرستا ویداکویچ , امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze) , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۰۳-۱۱۵
 12. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۹-۳۰
 13. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت ( Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۵۵-۷۱
 14. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۷-۱۵۵
 15. سعید محمدی , مهدی راستگو , محمدعلی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۵-۶۱
 16. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا حسینی ایوری , بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۴۹-۲۶۵
 17. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۹۵-۱۰۸
 18. مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی , اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۱۶-۴۲۵
 19. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۷-۱۸۷
 20. دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی , ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۳۰-۲۴۱
 21. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی , اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۶۹-۳۷۹
 22. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر غلظت های مختلف علف‌کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخود , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۰۹
 23. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۹۳-۱۰۸
 24. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۹-۴۵
 25. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۸۵-۹۲
 26. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۲-۱۳۹
 27. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی بگه پورامرائی , حسین برمک , ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L. , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۲۱-۳۴
 28. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۵۴-۷۶۵
 29. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۷۱-۵۸۱
 30. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۲۵-۳۳۶
 31. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 32. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.( , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۰۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 33. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , بیژن ملائکه نیکویی , حوریه نصیرلی , ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۲۰-۱۲۶
 34. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۸۷-۲۹۲
 35. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۲۶
 36. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۰۹-۱۲۰
 37. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۸۱-۹۱
 38. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر کاربردهای عملی نانوفن آوری در پالایش بقایای علف کش ها و آفت کش ها در محیط , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۷-۱۰۴
 39. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۸-۲۰۱
 40. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۹۰-۱۹۵
 41. علیرضا مرادی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۸۳-۲۹۰
 42. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۲۷-۱۳۳
 43. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمیدرضا اصغری , بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۹۲-۱۱۰
 44. احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخا آخر , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۹-۳۷۸
 45. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۵۵-۱۶۳
 46. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۰۶-۱۱۴
 47. ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و رشد نهال بذر سه رقم کنجد( Sesamum indicum)، در شرایط تنش شوری و خشکی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۹۴-۱۰۰
 48. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۷-۳۸
 49. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۲۲
 50. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 51. فرشته آهنگرانی فراهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۰۲-۵۰۸
 52. ابراهیم ایزدی دربندی , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۵۲-۱۶۱
 53. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورن+مزوسولفورن (شوالیه) در خاک , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۲۰-۱۳۰
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۷-۳۹
 55. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۹۰-۶۹۸
 56. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۹-۹۱
 57. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۳-۸۴
 58. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حریه نصیرلی , بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۶۷-۴۷۶
 59. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶۲-۳۶۹
 60. علیرضا دهقان بهابادی , محمد بنایان اول , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , سجّاد میجانی , شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۵۷-۴۶۶
 61. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , هادی زرقانی , اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد Sesamum indicum , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۳۵-۳۴۵
 62. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۸۱-۹۵
 63. ابراهیم ایزدی دربندی , لیلا اکرم , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 64. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینو سولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( Chenopodium album) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸۴-۹۰
 65. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۶۸-۷۵
 66. احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۳۰-۴۳۸
 67. ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , فاطمه کیخا آخر , سمیه نظامی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 68. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۵۸-۲۶۵
 69. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۴-۲۰۱
 70. سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۳۸۰-۳۸۸
 71. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۵۰-۵۷
 72. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۳-۶۴
 73. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۹۵-۱۰۰۱
 74. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۸۱-۸۸
 75. نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۲۵۵-۲۶۱
 76. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۵۹-۶۷
 77. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین , علوم محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۵۳-۶۴
 78. عبدالرضا احمدی , محمد حسن راشد محصل , محمد علی باغستانی , محمد شاهوردی , ابراهیم ایزدی دربندی , مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۸۱-۸۹
 79. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۴۵-۵۲
 80. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , حسن مکاریان , بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 81. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹, صفحه ۱۹۵-۲۰۱
 82. حسن مکاریان , حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۷۱-۲۷۹
 83. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۱۳-۲۲
Papers in Journal

 1. Ebrahim Izadi Darbandi , Hadi Mehdikhani , Salinity effect on some of the morphophysiological traits of three plantago species (Plantago spp.) , EN , Scientia Horticulturae , Volume ( 236 ) , 2018-3, Pages 43-51
 2. Sahar Mansourian , Ebrahim Izadi Darbandi , M0hammad Hassan Rashed Mohassel , Mehdi Rastgoo , Homayoun Kanouni , Comparison of artificial neural networks and logistic regression as potential methods for predicting weed populations on dryland chickpea and winter wheat fields of Kurdistan province, Iran , EN , Crop Protection , Volume ( 93 ) , 2017-1, Pages 43-51
 3. Ebrahim Izadi Darbandi , Akbar Aliverdi , Optimizing Sulfosulfuron and combination of Sulfosulfuron Metsulfuron-methyl Activity Tank-Mixed with Vegetable Oil to Control Wild Barley(Hordeum spontaneum Koch.) , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , Volume ( 17 ) , 2015-11, Pages 1769-1780
 4. Mohammad Mehdizadeh , Ebrahim Izadi Darbandi , An efficient strategy oF Enhancing herbicide performance with adjuvant application , EN , Journal of Agricultural Research , Volume ( 53 ) , 2015-4, Pages 547-553
 5. mohammad mehdizade , Ebrahim Izadi Darbandi , Houshang Naseri-Rad , Ahmad Tobeh , Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by different organic fertilizers , EN , International Journal of Agronomy and Plant Production , Volume ( 4 ) , 2013-2, Pages 734-738
 6. Ebrahim Izadi Darbandi , Akbar Aliverdi , Hossein Hammami , Behavior of vegetable oils in relation to their influence on herbicides’ effectiveness , EN , Industrial Crops and Products , Volume ( 44 ) , 2013-1, Pages 712-717